เอสซีจี เคมิคอลส์ ออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล้าน มี.ค. นำเงินคืนเงินกู้ SCC

February 20, 2022 0 Comments

เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เสนอขายออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล้านบาท 1 รุ่น อายุ 4 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2.75% ตลอดช่วง มี.ค. 65 ขายประชาชนทั่วไป-ผู้ถือหุ้นกู้ “SCC-SCGP” นำเงินคืนเงินกู้ “ปูนซิเมนต์ไทย” 3 หมื่นล้านบาท

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

ระยะเวลาเสนอขาย ช่วงที่ 1 เสนอขายผู้ถือหุ้นกู้ SCC224A วันที่ 1-7 มีนาคม 2565 อัตราส่วน 1 หุ้นกู้เดิม : 1 หุ้นกู้ใหม่ จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

ช่วงที่ 2 เสนอขายผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันคือ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดย บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือ บมจ.เอสซีจี แพ็กเกจจิ้ง (SCGP) วันที่ 25-29 มีนาคม 2565 จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ช่วงที่ 3 เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป วันที่ 30-31 มีนาคม 2565 จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

โดยมี ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยวันออกหุ้นกู้คือวันที่ 1 เมษายน 2565 และวันครบกำหนดคือ วันที่ 1 เมษายน 2569 โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha) แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha) แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) (ผู้ออกหุ้นกู้) ลักษณะการประกอบธรุกิจคือ เป็นผู้ดำเนินการธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals) ครอบคลมุตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลายได เม็ดพลาสติก ประเภท พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์

ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) ปี 2565 วงเงิน 100,000,000,000 บาท

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance/