ทรูขายหุ้นกู้ 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.20-4.25% ต่อปี เปิดจองซื้อ 15-17 มี.ค.นี้

March 12, 2022 0 Comments

กลุ่มทรูเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้ TRUE ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อัตราดอกเบี้ย 3.20-4.25% ต่อปี ระหว่าง 15-17 มี.ค.นี้ ผ่าน 5 แบงก์

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลครบวงจร มุ่งดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับคนไทยและประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อหุ้นกู้ TRUE 4 ชุดใหม่ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยบริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565

ล่าสุด ทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สำหรับหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ทั้ง 4 ชุด ดังนี้

1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี

2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี

3.หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี

4.หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี

ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือโทร.1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2888-8888 กด 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือโทร.0-2777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB Easy

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือโทร.0-2626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป CIMB Thai Digital Banking

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือโทร.1428 กด #4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance